PTFE Wedge

PTFE wedge mechanical seals w9t

แมคคานิคอลซีล รุ่น PTFE คุณภาพมาตรฐาน (mechanical seals w9t) อ่านเพิ่มเติม

PTFE wedge mechanical seals w9bt

แมคคานิคอลซีล รุ่น PTFE คุณภาพมาตรฐาน (mechanical seals w9bt) อ่านเพิ่มเติม

PTFE wedge mechanical seals w9b

แมคคานิคอลซีล รุ่น PTFE wedge mechanical seals w9bt อ่านเพิ่มเติม

PTFE wedge mechanical seals w9

แมคคานิคอลซีล รุ่น PTFE คุณภาพมาตรฐาน (mechanical seals w9) อ่านเพิ่มเติม

PTFE wedge mechanical seals 59u

แมคคานิคอลซีล รุ่น PTFE คุณภาพมาตรฐาน (mechanical seals 59u) อ่านเพิ่มเติม

PTFE wedge mechanical seals 59b

แมคคานิคอลซีล รุ่น PTFE wedge mechanical seals 59b อ่านเพิ่มเติม